GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

    "Kto czyta

     - żyje wielokrotnie"

 

 

Czas pracy biblioteki

 

Poniedziałek

730 - 1145

Wtorek

730 - 1330

Środa

 730 - 850

940 - 1040

1140 - 1240

Czwartek

845 - 1035

1150 - 1245

Piątek

800 - 1140



 

Opiekun szkolnej biblioteki - mgr Zofia Kłonicka

 

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

GIMNAZJUM IM. GEN. KAZIMIERZA TAŃSKIEGO

W CHMIELNIKU

 

Wrzesień 2017 r.

 1. Biblioteka szkolna  czynna jest od poniedziałku do piątku w ustalonych godzinach.
 2. Zbiory biblioteczne są  udostępniane  od września do wyznaczonego dnia czerwca.
 3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
 4. Informacja o godzinach pracy biblioteki jest  umieszczona  w widocznych miejscach na terenie szkoły.
 5. Czytelnikami biblioteki są wszyscy uczniowie uczęszczający do Gimnazjum  im. gen. Kazimierza  Tańskiego w Chmielniku.
 6. Ze zbiorów biblioteki oprócz uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły mogą korzystać w uzasadnionych przypadkach osoby nie związane z placówką, po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szkoły.
 7. Wszystkich korzystających ze zbiorów biblioteki obowiązuje dbałość o wypożyczone książki.
 8. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub wskutek innego powodu, którego konsekwencją jest niemożność zwrotu książki do biblioteki, to uczeń ponosi pełną odpowiedzialność finansową. Ma zatem obowiązek w najkrótszym możliwym terminie odkupić taką samą książkę.
 9. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć do pięciu pozycji książkowych  z pominięciem lektur szkolnych.
 10. 10.Czytelnik, który nie odda  książek w wyznaczonym terminie,  zostanie ukarany zapisem uwagi w zeszycie spostrzeżeń.
 11. 11.Czytelnik  może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację wybranej książki.
 12. 12.Na zakończenie każdego roku szkolnego wszyscy uczniowie mają obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki do biblioteki, do wyznaczonego dnia. Po upływie tego terminu bibliotekarz przekazuje wychowawcom  klas informację o tym, kto zalega ze zwrotem książek.  Obowiązkiem wychowawcy klasy jest poinformowaćrodziców  o zaistniałej sytuacji i monitorowanie zwrotu zaległej pozycji.

 

Udostępnianie podręczników

 1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Podręczniki wypożycza, zaś materiały ćwiczeniowe przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu. 
 2. Do wypożyczania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscyuczniowie Szkoły,  którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016. Podręczniki do klasy drugiej uczniowie otrzymują w roku szkolnym 2016/2017. Podręczniki do klasy trzeciej otrzymują uczniowie w roku szkolnym 2017/2018.
 3. Wypożyczenie podręczników odbywa się pierwszego dnia po rozpoczęciu roku szkolnego.
 4. Uczniowie klas 1 i 2 otrzymują we wrześniu  podręczniki przewidziane dla tego etapu kształcenia, zaś materiały ćwiczeniowe do części przedmiotów.
 5. W przypadku, gdy uczeń zniszczy lub zagubi podręcznik,  wychowawca klasy informuje rodzica o zaistniałej sytuacji, w której to rodzic ponosi finansową odpowiedzialność za podręcznik.
 6. Rodzic ucznia, który zagubił lub zniszczył podręcznik,  ma obowiązek dokonania wpłaty na konto wskazane przez bibliotekarza  zgodnie  z procedurą postępowania w takich sytuacjach, a dowód wpłaty dostarczyć do biblioteki. Wychowawca zaś ma obowiązek sprawdzić,  czy rodzic dokonał wpłaty.
 7. Uczniowie klas pierwszych i drugich , pierwszego dnia po rozpoczęciu roku szkolnego,  otrzymują zestawy podręczników oraz wybrany zestaw ćwiczeniówek. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki, zaś zestawy ćwiczeniówek zwrotowi nie podlegają. Uczniowie mają obowiązek oddać  podręczniki przed wyznaczonym czerwcowym terminem. Po jego upływie

bibliotekarz przekazuje do wychowawcy klasy informację w postaci listy  z nazwiskami uczniów zalegających ze zwrotem  podręczników. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodzica o zaistniałej sytuacji  i monitorować przebieg zwrotu.