GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

Innowacja programowo  -  metodyczno - organizacyjna

„Zostać Przedsiębiorczym - program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum”

 


 

 
 

               

                         W marcu 2011 roku, Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku przystąpiło do projektu  "Zostać przedsiębiorczym" jako jedna z dziesięciu szkół gimnazjalnych, wybranych w województwie świętokrzyskim. Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia w gimnazjum, poprzez wdrożenie do praktyki edukacyjnej, innowacyjnego programu nauczania "Zostać przedsiębiorczym".

Innowacyjność programowa polega na skonstruowaniu nowego dwuczęściowego programu nauczania "Zostać przedsiębiorczym", celem wdrożenia go w ramach realizowanych dodatkowych godzin wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela. W powyższym programie zakres treści określonych w nowej podstawie programowej do gimnazjum dla przedmiotu WOS został poszerzony (przy jednoczesnym innowacyjnym układzie treści i sposobie ich realizacji) w celu świadomego kształtowania postaw przedsiębiorczych u uczniów, a także zainteresowania uczniów planowaniem ścieżki edukacyjnej na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Realizacja treści programowych jest zgodna ze zdiagnozowanymi potrzebami i zainteresowaniami uczniów klasy pierwszej gimnazjum.

Innowacyjność metodyczna polega na wsparciu uczniów w  analizowaniu i  rozwijaniu własnych umiejętności z wykorzystaniem technologii ITC oraz propagowaniu idei nauki przez działanie. Uczniowie samodzielnie planują i realizują projekt edukacyjny (przedsięwzięcie) wykorzystując jako wsparcie program komputerowy, natomiast nauczyciel pełni rolę moderatora, wykorzystując propnowane zadania edukacyjne jako narzędzie ułatwiające uczniom rozwiązywanie ich problemów. Wsparciem pracy nauczyciela i wychowawcy jest e-notes (elektroniczny notes wychowawcy). Istotnym elementem innowacji jest rola nauczyciela moderatora - towarzyszącego uczniom w realizowanych przedsięwzięciach uczniowskich, niepodającego uczniom gotowych rozwiązań, lecz ukierunkowujących ich proces myślenia. Uczniowie mogą również uczesniczyć w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Uczniowskie Przedsięwzięcie IDEA.

Innowacja opracowana przez Fundację Młodzieży Przedsiębiorczości wraz z Partnerami: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Skierniewicach oraz Firmą Bull Desigh z Warszawy.

Głównym celem jest kształtowanie u uczniów gimnazjum przedsiębiorczych podstaw, jak również przygotowanie uczniów do zaplanowania i realizacji edukacyjnego projektu zespołowego. Innowacją jest objęta grupa nauczycieli wychowawców oraz uczniów klas pierwszych, w tym roku szkolnym kl. I „d”, w której p. A. Kulpińska realizuje program nauczania „Zostać Przedsiębiorczym” na godzinach kartowych w wymiarze 30 godz. 1 godz. tygodniowo.

W następnym roku szkolnym innowacją objęte zostaną wszystkie klasy pierwsze.

Do realizacji programu FMP przygotowała multimedialny pakiet dydaktyczny dla uczniów „Jestem mogę być” dla nauczyciela „Działamy razem” oraz elektroniczny notes wychowawcy (e- notes) i  „platformy internetowej” (warsztaty e- learningowe, konsultacje na forum internetowym).

 

Program nauczania „Zostać Przedsiębiorczym” zbudowany jest z 2 części.

W I części „Uczeń i metoda projektów”- uczniowie poznają siebie, uczą się tworzyć zespół, poznają zasady pracy metodą projektu, poszukują pomysły na projekt, podejmują decyzję, określają cele projektu wybranego, budują harmonogram działań i przedzielają zadania, planują finanse, szukają sponsorów, dokumentują działania, promują i reklamują działania oraz przygotowują się do publicznego przedstawienia rezultatów projektu, oceniają własną pracę i przygotowują sprawozdanie z realizacji projektu.

W części II „Realizacja edukacyjnego projektu uczniowskiego”- uczniowie realizują poznane w części pierwszej zasady działań w praktyce oraz wypracowują wnioski do kolejnych działań i tworzą warunki do kolejnych działań. Program „2 P”, jest realizowany od 24.10.2011 roku.

 

 

"ZOSTAĆ PRZEDSIĘBIORCZYM"

 

Zajęcia w projekcie w roku szkolnym 2012/2013..

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Co się dzieje z projektem w roku szkolnym 2012/2013?

 

W roku szkolnym 2012/2013 sześć klas pierwszych realizuje projekt "Zostać przedsiębiorczym".

 

 

Na pierwszym spotkaniu z wychowawcą Rodzice zostali zapoznani z zasadami i celami programu, wyrazili chęć, aby ich dzieci uczestniczyły w projekcie. Zajęcia odbywają się na dodatkowych godzinach raz w tygodniu – I a. we wtorki, I b. w poniedziałki, I c. w środy, I d. w piątki, I e. w czwartki, I f. w środy.   Uczniowie z zainteresowaniem i zaangażowaniem realizują program zajęć. Chętnie podejmują kolejne działania, które przyczyniają się do lepszego poznania, oraz integracji klasy.

Podczas zajęć nauczyciele korzystają  z przygotowanych zadań edukacyjnych, które są niezwykle pomocne w pracy z uczniami, gdyż rozwijają ich kreatywność, wspierają aktywność, pozwalają na pełnienie różnych ról, zachęcają do poszukiwania nowych rozwiązań. W ramach projektu, gimnazjaliści mają również możliwość pracowania indywidualnie z zadaniami. Ćwiczenia te wyzwalają u uczniów aktywność, pomysłowość i mnóstwo radości - co potwierdzają rodzice. Uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia. Zaproponowane ćwiczenia realizują z zaangażowaniem i zainteresowaniem.Dzięki zajęciom klasy stają się bardziej zintegrowane. Już dziś można zauważyć osoby, które przy realizacji projektu będą pełniły funkcję lidera, gdyż wykazują odpowiednie cechy. Mniej aktywni uczniowie zgłaszają ciekawe pomysły przy wykonywaniu ćwiczeń i chętniej otwierają się na współpracę.Na każdych zajęciach uczniowie wykonują różnorodne zadania. W trakcie ich realizacji wykazują się dużym zaangażowaniem, kreatywnością i samodzielnością. Wyniki obserwacji zachowań, uzdolnień i szczególnych osiągnięć wychowanków wychowawca odnotowywał w e-notesie. Prowadzone zajęcia w znacznym stopniu ułatwiają pracę wychowawczą. Przyczyniają się do kształtowania współpracy w zespole, skutecznej komunikacji interpersonalnej, zwiększenia inicjatywności i postaw przedsiębiorczych. Przygotowując kolejne zajęcia nauczyciele  wychowawcy wykorzystują materiały z pakietu: Zadania  do realizacji. Są one bardzo atrakcyjne dla uczniów, pomagają  w zrealizowaniu poszczególnych treści. Zadania i ćwiczenia przeznaczone dla ucznia dodatkowo pozwalają na ukierunkowanie pracy z zespołem, gdyż umożliwiają ocenę własnych możliwości i predyspozycji, zachęcają do podejmowania konkretnych działań. Wychowawcy  wykorzystują również wiedzę zdobytą podczas szkoleń e-learningowych.


Realizacja programu cieszy się dużym zainteresowaniem  ze strony rodziców uczniów klas pierwszych. Rodzice dostrzegają min. wpływ prowadzonych zajęć na integrację zespołu klasowego. Zdaniem rodziców, dzieci mają możliwości poznania swoich mocnych i słabych stron oraz przygotowania się do realizacji własnych  projektów, a także bardziej świadomym wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej. Podczas rozmów indywidualnych i na wywiadówkach stwierdzili, że ich dzieci (odkąd realizują projekt) zmieniły swoje zachowanie. Potrafią łatwiej nawiązywać kontakty i rozwiązywać pojawiające się problemy, stali się kreatywni i asertywni.

 

Wypowiedź mamy Wiktorii uczennicy klasy 1 F

Moja córka dzięki zajęciom Zostać Przedsiębiorczym stała się bardziej otwarta, z chęcią uczestniczy  w zajęciach, opowiada o wykonywanych ćwiczeniach w ramach programu. Zauważyłam, że często korzysta ze strony Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i zapoznaje się z materiałami dostępnymi dla niej i jej rówieśników. Mam nadzieję, że dzięki tym zajęciom będzie lepiej przygotowana do realizacji projektów edukacyjnych.

 

Wypowiedź mamy Natalii uczennicy klasy 1 F

Natalia często uczestniczy w spotkaniach ze swoimi rówieśnikami w godzinach popołudniowych   w bibliotece w Piotrkowicach, gdzie mają możliwość skorzystania z internetu i programu „Zostać przedsiębiorczym” i przy okazji wymienić się ciekawymi pomysłami. Córka z dużą ochotą podchodzi do zajęć, cieszy się na myśl o przygotowywaniu projektów, ma wiele pomysłów co do tematów jednak twierdzi, że musi je skonsultować ze swoimi koleżankami i kolegami z klasy.

 

Wypowiedź mamy   Kuby  ucznia klasy I C

Uczestnictwo  w projekcie „Zostać  przedsiębiorczym”  pomaga uczniom w codziennej praktyce szkolnej. Stają się teraz bardziej otwarci, uczą się mówić o swoich odczuciach i emocjach, a przecież to jest trudne. Stali się też zgranym zespołem, łączą ich poza klasowymi więziami wspólne zadania projektowe, są za siebie odpowiedzialni. To na pewno jest dla nich cenne doświadczenie, no i dobrze przygotują się do realizowani projektu edukacyjnego w II klasie.

 

Wypowiedź  mamy Aleksandry uczennicy klasy I E

Moje dziecko chętnie uczestniczy w tych zajęciach. Często odwiedza też stronę projektu, robi sobie jakieś ćwiczenia i zadania. Ostatnio jest szczególnie zadowolona, bo została wybrana na lidera grupy. Mówi, że musi się postarać, aby sprawdzić się w tej roli. Ten projekt na pewno nauczy ich odpowiedzialności za siebie i innych. Wiem, że uczniom podobają się te zajęcia.