GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

M O D Y F I K A C J A

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

zamieszczonej w dniu 02.12.2016 r.

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na zadanie

pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych do Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku na potrzeby projektu pn. „Nasze umiejętności – nasza przyszłość ”.

 

DO POBRANIA:

MODYFIKACJA

 

 

 

 

 

 

MIKOŁAJKI

 

 


        Dzień 6 grudnia jest dniem szczególne przez nas wyczekiwanym. W dniu imienin „starszego mężczyzny z brodą” wypatrujemy wszelkiego rodzaju niespodzianek oraz obdarowujemy szczególnie bliskie nam osoby drobnymi prezentami. Podarków nie zbrakło również w naszej szkole. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego chcąc podkreślić wyjątkowość tego dnia złożyli na ręce każdego ucznia słodki upominek. Wędrujący od klasy do klasy Mikołaj oraz dwa aniołki wzbudziły zachwyt i zainteresowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDUSZE UNIJNE DLA GIMNAZJUM IM.GEN.K.TAŃSKIEGO

W CHMIELNIKU

 

 


      
       Św. Mikołaj przyniósł chmielnickim gimnazjalistom nietypowy prezent.

 

Właśnie 6 grudnia dyrektor szkoły – pani Justyna Zamojska podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uroczystość miała miejsce w Gimnazjum w Daleszycach, a umowy z beneficjentami podpisywali marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek. Na realizację projektu „Nasze umiejętności – nasza przyszłość” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 472 403,75 PLN. Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwinięcie u uczniów gimnazjum kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez wdrożenie programu rozwojowego polegającego na organizacji zajęć pozaszkolnych, eksperymentalnych, terapeutycznych, zawodoznawczych i psychologicznych.

W ramach działań projektowych w szkole stworzona zostanie multimedialna pracownia do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
Uzupełnieniem tych działań będą również wyjazdy przedmiotowe w formie wycieczek
i obozów, które pozwolą na efektywną i efektowną realizację procesu kształcenia
poza ławą szkolną. Ponadto powstanie nowoczesny Szkolny Punkt Informacji i
Kariery (SPInKa), którego zadaniem będzie koordynowanie działań zawodoznawczych placówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZYTA
W NADLEŚNICTWIE CHMIELNIK

 

 

 

 

            W dniach 28 XI i 3 XII br. uczniowie klas III odwiedzili Nadleśnictwo Chmielnik. Spotkanie, które poprowadziła p. Barbara Jarzębak, odbyło się w ramach realizacji programu działającego w naszej szkole Szkolnego Puntu Informacji i Kariery „SPInKa”. Młodzież miła okazję zapoznać się z ogólnym funkcjonowaniem nadleśnictwa, jako firmy państwowej, poznać szkoły ponadgimnazjalne, których organem prowadzącym jest Minister Środowiska. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, zapoznającą z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku. Podczas rozmowy z gimnazjalistami Pani Jarzębak omówiła kierunki studiów wyższych z zakresu leśnictwa. Przedstawiła także propozycję ścieżki kariery w zawodzie leśnika oraz odpowiadała na liczne pytania dotyczące zarobków, szans na zatrudnienie, konkretnych działań, jakimi zajmuje się leśnik na różnym poziomie kariery zawodowej.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 357753 - 2016 z dnia 2016-12- 02 r.

Chmielnik: Dostawa pomocy dydaktycznych do Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego

w Chmielniku na potrzeby projektu pn. „Nasze umiejętności – nasza przyszłość"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu "Nasze umiejętności - nasza przyszłość"; - projekt planowany do dofinansowania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE      SIWZ          ZAŁĄCZNIK1     ZAŁĄCZNIK6