GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

Nasze umiejętności - nasza przyszłość 
 to nazwa projektu realizowanego w naszym gimnazjum 
w ramach : RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 
 RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 
 RPSW.08.03.04 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)  

Projekt rozwija kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne.

Celem głównym projektu "Nasze umiejętności - nasza przyszłość" jest rozwinięcie u 111  uczniów Gimnazjum im. gen. K. Tańskiego w Chmielniku kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez wdrożenie programu rozwojowego polegającego na organizacji w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2017r. zajęć wyrównawczych, kursów i szkoleń dla nauczycieli w zakresie obsługi sprzętu IT zakupionego w celu zrealizowania założeń projektowych oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych , zapewnienie specjalistycznej pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych. Dodatkowo powstaną kółka zainteresowań przyrodniczo -językowe dla 26  uczniów uzdolnionych oraz kółka zainteresowań matematyczno- przyrodniczo -informatyczne dla 40 uczniów uzdolnionych którzy będą odbywać zajęcia w eksperymentalnym laboratorium.

W ramach projektu w szkole zostanie stworzona pracownia międzyszkolna zapewniająca warunki dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Zostanie ona wyposażona w nowoczesny sprzęt umożliwiający w atrakcyjny dla uczniów sposób zgłębianie zagadnień przyrodniczych, matematycznych i informatycznych. Uzupełnieniem tych działań będą zorganizowane wyjazdy przedmiotowe w formie wycieczek i obozów, które pozwolą na efektowną i efektywną realizację procesu kształcenia poza ławką szkolną. Projekt umożliwi stworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery. Wszystkie powyższe działania odegrają ogromną rolę w dalszej edukacji naszych uczniów, zmniejszą dysproporcje pomiędzy nimi a uczniami zamieszkującymi tereny wielkomiejskie, a w konsekwencji zwiększą ich szanse na wymagającym rynku pracy. Biuro projektu znajdować się będzie w budynku Gimnazjum ul. Szkolna 7 w Chmielniku. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 472 403,75 zł Wkład własny niepieniężny: 53 660,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDUSZE UNIJNE DLA GIMNAZJUM IM.GEN.K.TAŃSKIEGO

W CHMIELNIKU

 

 


      
Św. Mikołaj przyniósł chmielnickim gimnazjalistom nietypowy prezent.

 

Właśnie 6 grudnia dyrektor szkoły – pani Justyna Zamojska podpisała umowę o dofinansowanie
projektu w ramach Poddziałania 8.3.4

„Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Uroczystość miała miejsce w Gimnazjum w Daleszycach, a umowy z beneficjentami podpisywali marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek. Na realizację projektu „Nasze umiejętności – nasza przyszłość” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 472 403,75 PLN. Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwinięcie u uczniów gimnazjum kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez wdrożenie programu rozwojowego polegającego na organizacji zajęć pozaszkolnych, eksperymentalnych, terapeutycznych, zawodoznawczych i psychologicznych.

W ramach działań projektowych w szkole stworzona zostanie
multimedialna pracownia do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
Uzupełnieniem tych działań będą również wyjazdy przedmiotowe w formie wycieczek
i obozów, które pozwolą na efektywną i efektowną realizację procesu kształcenia
poza ławą szkolną. Ponadto powstanie nowoczesny Szkolny Punkt Informacji i
Kariery (SPInKa), którego zadaniem będzie koordynowanie działań zawodoznawczych placówki.
 

 

 

 

SOBOTNIE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU 

 „Nasze umiejętności – nasza przyszłość"

 

Sobotnie zajęcia gimnazjalistów  sfilmowało TVP3 Kielce.

 Filmowa ekipa telewizyjna w dniu 28 stycznia 2017 r. odwiedziła nasze gimnazjum i  niesamowite zajęcia w każdej z  ośmiu grup uczniowskich  oraz zajęcia indywidualne w projekcie "Nasze umiejętności - nasza przyszłość".

Projekt rozwija kompetencje matematyczne
i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne.


W  ramach działań projektowych 111 uczniów Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego   chętnie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych.

 

Utworzony materiał filmowy można obejrzeć na stronie TVP3 Kielce lub skorzystać z linka zamieszczonego niżej.

 

 MATERIAŁ TVP3 KIELCE DO ZOBACZENIA:

LINK


 Informację o eksperymentalnych zajęciach w naszym projekcie przekazała również  TVP 1 w TELEEXPRESSIE EXTRA  29.01.2017 r.