GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

                                                                               

Projekt "Ekonomia moją przyszłością" realizowany
z Narodowym Bankiem Polskim
 w ramach programu edukacji ekonomicznej

 

 

                Od 04.04.2018 r. do 13.06.2018 r. w gimnazjum zrealizowany będzie program „Ekonomia moją przyszłością” zgodnie z opracowanymi scenariuszami zajęć.  Podczas tych zajęć uczniowie będą  zdobywać nowe umiejętności z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej. Efektem czego będą materiały reklamowe dotyczące zagadnień finansowych (oszczędzania) w formie plakatu, filmu i prezentacji multimedialnej. Jako dokumentacja wycieczek dydaktycznych powstaną fotoreportaże wykonane przez uczniów, które będą zamieszczone na szkolnej witrynie.

Cele projektu:

- Rozwinięcie u 209 uczniów klas II i III Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku postaw przedsiębiorczych oraz kształtowanie u nich umiejętności korzystania z usług instytucji finansowych w celu zapobieżenia  w przyszłości wykluczeniu finansowemu.

- Poznawanie roli i wartości pieniądza w obrocie gospodarczym.

- Kształtowanie u gimnazjalistów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania - uczenia się, umiejętności korzystania  z usług instytucji finansowych.

 

 

 

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
PROJEKTU

 

                Ekonomia moją przyszłością! Pod taką nazwą uczniowie realizowali projekt ekonomiczny współfinansowany przez Narodowy Bank Polski NBP. Celem projektu było:
- kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz kształtowanie u nich umiejętności korzystania z usług instytucji finansowych w celu zapobieżenia  w przyszłości wykluczeniu finansowemu,
- poznawanie roli i wartości pieniądza w obrocie gospodarczym,
- kształtowanie u gimnazjalistów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania - uczenia się, umiejętności korzystania  z usług instytucji finansowych.
               W ramach realizacji przedsięwzięcia uczniowie kształtowali umiejętności z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej, finansowej i bankowej, uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych m. in. do oddziałów NBP i innych placówek bankowych. W pierwszym etapie projektu wzięli udział wszyscy uczniowie gimnazjum. Do etapu drugiego zakwalifikowało się ponad stu uczniów. Spośród tej grupy wyłoniła się grupa finałowa, która uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez animatorów i ekspertów Centrum Pieniądza w Warszawie. Finalnym działaniem projektowym był konkurs „Mistrz materiałów reklamowych”. 27 uczestników konkursu wykonało i zaprezentowało swoje reklamy w formie plakatu, prezentacji multimedialnej i filmu. Rozpoczęte w kwietniu działania znalazły swój finał 13 czerwca 2018 roku. W uroczystości podsumowującej przedsięwzięcie brali udział przedstawiciele NBP, władze Miasta i Gminy Chmielnik, rodzice, nauczyciele i uczniowie.Finaliści projektu „Ekonomia moja przyszłością” i zwycięzcy konkursu „Mistrz materiałów reklamowych” otrzymali atrakcyjne nagrody.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

W  dniu 13 czerwca 2018 roku, o godzinie 1100,
odbędzie się w Chmielnickim Centrum Kultury
uroczyste zakończenie projektu "Ekonomia moją przyszłością".

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU
„MISTRZ MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH”

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „MISTRZ MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH” i jest zwany dalej: "Konkursem".

 2.Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku, zwane dalej „Organizatorem”.

 3. Nagrody pozyskane zostały na podstawie współpracy Organizatora z Narodowym Bankiem Polskim w ramach projektu „Ekonomia moją przyszłością”.

 4. Konkurs będzie przeprowadzany raz w miesiącu w okresie od 4 kwietnia 2018 r. do 13 czerwca 2018 r.

 5. Prace konkursowe z dziedziny : film, prezentacja multimedialna, plakat należy złożyć u koordynatora projektu do dnia 4 czerwca 2018 r.

§ 2

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) jest finalista projektu „Ekonomia moją przyszłością”.

 

 § 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a)      udział w projekcie ‘Ekonomia moją przyszłością”.

b)      zakwalifikowanie się do finału projektu,

c)      praca w zespołach 3-osobowych,

d)     przekazanie Organizatorowi do dnia 4 czerwca 2018 r. pracy konkursowej.

e)      uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 5 minut.

f)       praca plastyczna  - plakat – wykonana dowolną techniką,

   Nagrodami w konkursie są: tablety do poszczególnych kategorii prac:

(film – tablet 800 zł, prezentacja multimedialna – tablet 600 zł, plakat – tablet 400 zł)

 

I kategoria – film,

a)      zgodność pracy z tematyką konkursu,

b)      oryginalność i kreatywność pracy,

c)      umiejętność wyszukiwania i segregowania informacji,

d)     korzystanie z technologii komputerowych,

e)      jasny przekaz

f)       poprawność językowa.

 

 II kategoria – prezentacja multimedialna,

a)      zgodność pracy z tematyką konkursu,

b)      oryginalność i kreatywność pracy,

c)      umiejętność wyszukiwania i segregowania informacji,

d)     korzystanie z technologii komputerowych,

e)      jasny przekaz

f)       poprawność językowa.

 

III kategoria – plakat,

a)      zgodność pracy z tematyką konkursu,

b)      oryginalność i kreatywność pracy

c)      umiejętność wyszukiwania i segregowania informacji,

d)     estetyka pracy.

 

 2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora)  będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność pracy z tematyką konkursu,

b) oryginalność i kreatywność pracy w poszczególnej kategorii.

c) wykorzystanie technologii komputerowych,

d) umiejętność wyszukiwania i segregowania informacji,

e)  jasny przekaz.

  3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu 

i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na podczas uroczystego zakończenia projektu „Ekonomia moją przyszłością” w Chmielnickim Centrum Kultury w Chmielniku.

 

   § 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej,).

 2. Podane dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

  

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.gimnazjum.chmielnik.com

 

 

 

 

 

 

Zajęcia projektowe

 

              W ramach Projektu „Ekonomia moją  przyszłością” odwiedziliśmy siedzibę Banku ING  w Chmielniku. Dzięki uprzejmości przedstawicieli banku mogliśmy się zapoznać z ofertą banku dostępną dla młodzieży, poznaliśmy ciekawe aplikacje na telefon dzięki, którym można załatwiać wiele spraw szybko i bezpiecznie. Mogliśmy zasiąść przy stanowiskach  pracowniczych i zadać wiele interesujących nas pytań na, które uzyskaliśmy wyczerpujące odpowiedzi. Po ciekawej lekcji wróciliśmy do szkoły z nowymi wiadomościami i wiedzą. Zdobyte informacje i ciekawostki z dziedziny bankowości i finansów  mogliśmy następnie wykorzystać w ramach zajęć stacjonarnych. Innowacyjne i ciekawe lekcje sprzyjają poszerzaniu naszej wiedzy. Na jednych z zajęć gościliśmy Panią Dyrektor Justynę Zamojską i Pana Łukasza Pastuszyńskiego - koordynatora projektu z ramienia NBP, którzy razem z nami  w ramach konkurencji grupowej rozwiązywali zadania i rebusy.

 

 

 

 

 

 Pieniądz
z historią w tle

 

              W  dniu 25 maja 2018 roku w ramach realizowanego projektu "Ekonomia moją przyszłością", grupa finalistów - uczestników  III etapu była z wizytą  w Centrum Pieniądza w Warszawie. Podczas prowadzonych zajęć  odkrywali  powiązania między etapami kształtowania się pieniądza i systemów pieniężnych a przełomowymi wydarzeniami w dziejach świata i Polski. Warsztaty odbywały  się w oddzielonej od wystawy CP NBP przestrzeni edukacyjnej, z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych pomocy dydaktycznych i dotyczyły   m. in.  systemów pieniężnych i produkcji pieniądza. Na koniec warsztatów, uczniowie zwiedzali skarbiec w którym nie tylko zaspokoili własną ciekawość – dźwigając własnoręcznie sztabę złota, ale też nabyli cenną wiedzę o dziejach naszego pieniądza. Zajęcia były podsumowaniem wiedzy zdobytej podczas realizacji  I i II etapu projektu w szkole.

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do NBP w Kielcach
w ramach projektu

 

 

            W piątek 11 maja 2018 r. grupa uczestników Projektu „Ekonomia moją przyszłością” uczestniczyła w zajęciach warsztatowych na temat pieniądza i oszczędzania. Obejrzeliśmy ciekawą prezentację połączoną z wypowiedziami osób w różnym wieku (począwszy od przedszkolaków) na temat: Co Polacy wiedzą o pieniądzach? Dowiedzieliśmy się, jakie zagrożenia czyhają na korzystających z bankomatów oraz poszerzyliśmy umiejętności rozpoznawania autentyczności banknotów i monet. Mogliśmy również zobaczyć album ze starymi banknotami, które kiedyś były w obiegu.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach poszerzyliśmy swoją wiedzę i zwiedziliśmy  gmach Narodowego Banku Polskiego- Oddział Okręgowy w Kielcach. Wyposażeni w dodatkową wiedzę wróciliśmy do szkoły realizować kolejny etap projektu.

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie
projektu

 

               W dniu 4 kwietnia 2018 roku nasze gimnazjum  rozpoczęło realizację projektu "Ekonomia moją przyszłością"  współfinansowanego z Narodowym Bankiem Polskim i Miastem i Gminą Chmielnik.  Do udziału w projekcie wszyscy uczniowie przystąpili chętnie i z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły.  Projekt zakończy się w czerwcu uroczystym rozdaniem nagród dla finalistów realizowanego w ramach projektu konkursu.

              Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w konkursie